DSİ 14. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Kalite Kontrol Ve Laboratuvar Şube Müdürlüğü
Adres Libadiye Cad .No:54 K.Çamlıca - Üsküdar
Telefon 0216 325 63 20
Standart TS EN ISO/IEC 17025:2012 Dosya No AB-0010-T
Akreditasyon Tarihi 30.11.2004
Deneyi Yapılan Malzemeler / Ürünler Deney Adı Deney Metodu (Ulusal, uluslararası standardlar, İşletme içi metodlar)
Sertleşmiş Beton Beton-Sertleşmiş Beton Deneyleri-Bölüm 3: Deney Numunelerinin Basınç Dayanımının Tayini TS EN 12390-3
Sertleşmiş Beton Deneyleri-Deney Numunelerini Yarmada Çekme Dayanımı TS EN 12390-6
Agregalar İri Agregada Yoğunluk, Bağıl Yoğunluğun (Özgül Ağırlık) ve Su Emme Oranı Tayini ASTM C 127
İnce Agregada Yoğunluk, Bağıl Yoğunluğun (Özgül Ağırlık) ve Su Emme Oranı Tayini ASTM C 128
İnce ve İri Agregalarda Elek Analizi Deney Yöntemi ASTM C136 / C136M
Agregaların Yığın Yoğunluğunun (Birim Hacim Ağırlık) ve Boşluk Oranı Tayini ASTM C 29
Mineral Agrada 75µm (No 200) Elekten Geçen İnce Maddenin Yıkama Yöntemiyle Tayini ASTM C 117
Beton Agregalarında Los Angeles Cihazı ile Aşınmaya Dayanıklılık ve Aşınma Oranı Tayini ASTM C131 / C131M
Agregalardaki Kil Topakları ve Eriyebilir Parçacıklar Oranı ASTM C 142
Agregada Toplam Rutubet Tayini Deneyi (Kurutma Yoluyla) ASTM C 566
İnce Malzemenin Değerlendirilmesi -
Metilen Mavisi Deneyi
TS EN 933-9
Sodyum Sülfat veya Magnezyum Sülfat İle Birlikte Kullanılacak Agregaların Kalıcılığı ASTM C 88
Taze Beton Çökme (Slump) Deneyi TS EN 12350-2
Hava İçeriğinin Tayini-Basınç Yöntemleri TS EN 12350-7
Yoğunluk Tayini TS EN 12350-6
Zeminler Su İçeriğinin Belirlenmesi
(Etüvde Kurutma Yöntemi)
TS EN ISO 17892-1
Likit Limitin Koni Düşürme İle Tayini (80 G/30° Koni Kullanılarak) TS 1900-1
Likit Limitin Çarpmalı Cihazla Tayini (Yarı Logaritmik Grafik Kullanılarak) TS 1900-1
Likit Limitin Çarpmalı Cihaz İle Tayini (Tek Nokta Yöntemi İle Ölçüm) TS 1900-1
Kayma Direncinin Üç Eksenli Hücrede (Konsalidasyonsuz- Direnajsız) Boşluk Suyu Basıncı Ölçülmeden Tayini TS 1900-2
Plastik Limitin Tayini ve Plastisite İndisinin Bulunması TS 1900-1
Serbest (Tek Eksenli) Basınç Dayanımının Tayini TS 1900-2
Tane yoğunluğunun belirlenmesi (Sıvı piknometresi yöntemi) TS EN ISO 17892-3
Tane büyüklüğü dağılımının belirlenmesi (Eleme Yöntemi) TS EN ISO 17892-4
Zeminde Kuru Birim Hacim Ağırlık - Su İçeriği Bağıntısının 2,5 Kilogramlık Tokmakla Elde Edilmesi (Standart Enerji) TS 1900-1
Su pH Tayini
Elektrometrik Metot
TS EN ISO 10523
Askıda Katı Madde (AKM) Tayini
Gravimetrik Metot
TS EN 872
İletkenlik Tayini
Elektrot Metodu
TS 9748 EN 27888
Sertlik Tayini
Hesaplama Metodu
SM 2340B
Florür, Klorür, Nitrit/Nitrit Azotu, Nitrat/Nitrat Azotu, Fosfat/Fosfat Fosforu ve Sülfat Tayini
İyon Kromatografi Metodu
TS EN ISO 10304-1
Sodyum Adsorpsiyon Oranı (SAR) Tayini
Hesaplama Metodu
TS 7739
Bulanıklık Tayini
Nefelometrik Metot
TS EN ISO 7027-1
Toplam Organik Karbon (TOK) / Çözünmüş Organik Karbon (ÇOK) Tayini
Yüksek Sıcaklıkta Yakma Metodu
TS 8195 EN 1484
Değişebilir Na Yüzdesi Tayini
Hesaplama Metodu
TS 7739
Sodyum, Potasyum, Kalsiyum, Magnezyum, Amonyum/Amonyum Azotu Tayini
İyon Kromotografi Metodu
TS EN ISO 14911
Alkalinite Tayini
Titrimetrik Metot
SM 2320 B
Tuzluluk Tayini
Elektriksel İletkenlik Metodu
TS 8108
Renk Tayini
Spektrometrik Metod
TS EN ISO 7887 B
Renk Tayini
Spektrometrik Metot
SM 2120 C
Alüminyum (Al), Antimon (Sb), Arsenik (As), Baryum, (Ba), Berilyum (Be), Kadmiyum (Cd), Krom (Cr), Kobalt, (Co) Bakır (Cu), Kurşun (Pb), Mangan (Mn), Civa (Hg),Molibden (Mo), Nikel (Ni), Selenyum (Se), Gümüş (Ag),Talyum (Tl), Vanadyum (V), Çinko (Zn) Tayini
ICP-MS Metodu
EPA 200.8
Demir(Fe), Bor (B), Bizmut (Bi), Kalay (Sn), Galyum (Ga), Sezyum (Cs), Stronsiyum (Sr) Tayini
ICP-MS Metodu
TS EN ISO 17294-1
TS EN ISO 17294-2
Escherichia coli Sayımı ve Koliform Bakterilerin Sayımı
En Muhtemel Sayı Tekniği
TS EN ISO 9308-2
Fekal Enterokokların Sayımı
En Muhtemel Sayı Tekniği
SM 9230-D
Alkalinite Tayini
Titrimetrik Metot
TS 3790 EN ISO 9963-1

Build:1.8.2.0 Upd:05.02.2020 Türk Akreditasyon Kurumu | Mustafa Kemal Mahallesi 2125. Sokak No:1 06530 Çankaya/ANKARA Tel: (0312) 410 82 00 Faks: (0312) 410 83 00 | İletişim/Teknik Destek