DSİ 14. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Kalite Kontrol Ve Laboratuvar Şube Müdürlüğü
Adres Libadiye Cad .No:54 K.Çamlıca - Üsküdar
Telefon 0216 325 63 20
Standart TS EN ISO/IEC 17025:2017 Dosya No AB-0010-T
Akreditasyon Tarihi 30.11.2004
Deneyi Yapılan Malzemeler / Ürünler Deney Adı Deney Metodu (Ulusal, uluslararası standardlar, İşletme içi metodlar)
Sertleşmiş Beton (Küp) Deney Numunelerinin Basınç Dayanımının Tayini TS EN 12390-3
Sertleşmiş Beton Deney Numunelerini Yarmada Çekme Dayanımı TS EN 12390-6
Agregalar İri Agregada Yoğunluk, Bağıl Yoğunluğun (Özgül Ağırlık) ve Su Emme Oranı Tayini ASTM C 127
İnce Agregada Yoğunluk, Bağıl Yoğunluğun (Özgül Ağırlık) ve Su Emme Oranının Tayini ASTM C 128
İnce ve İri Agregalarda Elek Analizi Deney Yöntemi ASTM C136 / C136M
Agregaların Yığın Yoğunluğunun (Birim Hacim Ağırlık) ve Boşluk Oranı Tayini ASTM C 29 /C 29M
Mineral Agregada 0,075 mm Göz Açıklıklı Elekten Geçen İnce Maddenin Yıkama Yöntemi ileTayini ASTM C 117
Los Angeles Deneyi ile Parçalanmaya Karşı Direncin Tayini ASTM C131 / C131M
Los Angeles Deneyi ile Parçalanmaya Karşı Direncin Tayini TS EN 1097-2
İnce Malzemenin Değerlendirilmesi -
Metilen Mavisi Deneyi
TS EN 933-9
Sodyum Sülfat veya Magnezyum Sülfat İle Birlikte Kullanılacak Agregaların Kalıcılığı ASTM C 88
Zeminler Su İçeriğinin Belirlenmesi
(Etüvde Kurutma Yöntemi)
TS EN ISO 17892-1
Likit Limitin Koni Düşürme İle Tayini (80 g/30° Koni Kullanılarak) TS EN ISO 17892-12
Likit Limitin Çarpmalı Cihaz İle Tayini (Tek Nokta Yöntemi İle Ölçüm) TS EN ISO 17892-12
Kayma Direncinin Üç Eksenli Hücrede (Konsolidasyonsuz - Drenajsız, UU Tipi) Tayini TS EN ISO 17892-8
Plastik Limitin Tayini TS EN ISO 17892-12
Serbest (Tek Eksenli) Basınç Dayanımının Tayini TS EN ISO 17892-7
Tane yoğunluğunun belirlenmesi (Sıvı piknometresi yöntemi) TS EN ISO 17892-3
Tane büyüklüğü dağılımının belirlenmesi (Eleme Yöntemi) TS EN ISO 17892-4
Tane Büyüklüğü Dağılımının Belirlenmesi (Hidrometre Yöntemi) TS EN ISO 17892-4
Zeminde Kuru Birim Hacim Ağırlık - Su İçeriği Bağıntısının 2,5 Kilogramlık Tokmakla Elde Edilmesi (Standart Enerji) TS 1900-1
Su pH Tayini
Elektrometrik Metot
TS EN ISO 10523
Askıda Katı Madde (AKM) Tayini
Gravimetrik Metot
TS EN 872
İletkenlik Tayini
Elektrometrik Metot
TS 9748 EN 27888
Sertlik Tayini
Hesaplama Metodu
SM 2340B
Florür, Klorür, Nitrat, Nitrit, Ortofosfat, Sülfat Tayini
IC Metodu
TS EN ISO 10304-1
Bulanıklık Tayini
Nefelometrik Metot
TS EN ISO 7027-1
Toplam Organik Karbon (TOK) / Çözünmüş Organik Karbon (ÇOK) Tayini
Yükseltgenme Metodu
TS 8195 EN 1484
Sodyum, Potasyum, Kalsiyum, Magnezyum, Amonyum/Amonyum Azotu Tayini
IC Metodu
TS EN ISO 14911
Tuzluluk Tayini
Elektriksel İletkenlik Metodu
TS 8108
Renk Tayini
Spektrofotometrik Metod
TS EN ISO 7887 B
Renk Tayini
Spektrofotometrik Metot
SM 2120 C
Alüminyum (Al), Antimon (Sb), Arsenik (As), Baryum, (Ba), Berilyum (Be), Kadmiyum (Cd), Krom (Cr), Kobalt, (Co) Bakır (Cu), Kurşun (Pb), Mangan (Mn), Civa (Hg),Molibden (Mo), Nikel (Ni), Selenyum (Se), Gümüş (Ag),Talyum (Tl), Vanadyum (V), Çinko (Zn) Tayini
ICP-MS Metodu
EPA 200.8
Demir(Fe), Bor (B), Bizmut (Bi), Kalay (Sn), Galyum (Ga), Sezyum (Cs), Stronsiyum (Sr) Tayini
ICP-MS Metodu
TS EN ISO 17294 1-2
Escherichia coli Sayımı ve Koliform Bakterilerin Sayımı
EMS Tekniği
TS EN ISO 9308-2
Koliform Bakteri Sayımı
EMS Tekniği
TS EN ISO 9308-2
Fekal Enterokokların Sayımı
EMS Tekniği
SM 9230-D
Alkalinite Tayini
Titrimetrik Metot
TS 3790 EN ISO 9963-1

Build:1.8.2.0 Upd:04.07.2024 Türk Akreditasyon Kurumu | Mustafa Kemal Mahallesi 2125. Sokak No:1 06530 Çankaya/ANKARA Tel: (0312) 410 82 00 Faks: (0312) 410 83 00 | İletişim/Teknik Destek