DSİ 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Kalite Kontrol Ve Laboratuvar Şube Müdürlüğü
Adres Bahçelievler Mah. İstiklal Cad.
Telefon 0362 230 7900
Standart TS EN ISO/IEC 17025:2012 Dosya No AB-0010-T
Akreditasyon Tarihi 30.11.2004
Deneyi Yapılan Malzemeler / Ürünler Deney Adı Deney Metodu (Ulusal, uluslararası standardlar, İşletme içi metodlar)
Sertleşmiş Beton Beton-Sertleşmiş Beton Deneyleri-Bölüm 3: Deney Numunelerinin Basınç Dayanımının Tayini TS EN 12390-3
Beton-Sertleşmiş Beton Deneyleri-Bölüm 8: Basınç Altında Su İşleme Derinliği Tayini TS EN 12390-8
Deney Numunelerinin Yarmada Çekme Dayanımının Tayini TS EN 12390-6
Taze Beton Çökme (Slump) Deneyi TS EN 12350-2
Hava İçeriğinin Tayini-Basınç Yöntemleri TS EN 12350-7
Yoğunluk Tayini TS EN 12350-6
Agregalar Mineral Agregada 75 μm (No 200) Elekten Geçen İnce Maddenin Yıkama Yöntemi ile Tayini ASTM C 117
İri Agregada Yoğunluk, Bağıl Yoğunluğun (Özgül Ağırlık) ve Su Emme Oranı Tayini ASTM C 127
İnce Agregada Yoğunluk, Bağıl Yoğunluğun (Özgül Ağırlık) ve Su Emme Oranı Tayini ASTM C 128
Toplam Rutubet Tayini Deneyi ( Kurutma Yoluyla) ASTM C 566
Beton Agregalarında Los Angeles Cihazı ile Aşınmaya Dayanıklılık ve Aşınma Oranı Tayini ASTM C131 / C131M
İnce Agregalarda Organik Madde Oranı Tayini ASTM C 40
İnce ve İri Agregalarda Elek Analizi Deney Yöntemi ASTM C136 / C136M
İnce Malzemenin Değerlendirilmesi- Metilen Mavisi Deneyi TS EN 933-9
Agregaların Yığın Yoğunluğunun (Birim Hacim Ağırlık) ve Boşluk Oranı Tayini ASTM C29 / C29 M
Agregadaki Kil Topakları ve Eriyebilir Parçacıklar Oranı ASTM C142 / C142M
Sodyum Sülfat veya Magnezyum Sülfat İle Birlikte Kullanılacak Agregaların Kalıcılığı ASTM C 88
Kimyasal Katkılar Beton Harç ve Şerbet İçin Kimyasal Katkılar- pH Tayini (Beton Katkıları) TS ISO 4316
Kimyasal Katkılar- Katı Madde Tayini ( Beton Katkıları) TS EN 480-8
Kimyasal Katkılar- Yoğunluk (Beton Katkıları) TS 781 ISO 758
Klorür Tayini Analizi TS EN 480-10
Na2O Tayini TS EN 480-12
K2O Tayini TS EN 480-12
Alkali Muhtevası Tayini (Na2O +K2O) Analizi TS EN 480-12
Çimento ve Benzeri Yapı Malzemeleri Klorür Tayini TS EN 196-2
Kükürt trioksit Tayini TS EN 196-2
Kızdırma Kaybı Tayini TS EN 196-2
Düzeltilmiş Kızdırma Kaybı Tayini TS EN 196-2
Çözünmeyen Kalıntı Tayini TS EN 196-2
CO2 Tayini ASTM C 114
Kalker Miktarı TS E CEN/TR 196-4
Toplam Katkı Analizi TS E CEN/TR 196-4
Sülfür Analizi TS E CEN/TR 196-4
Cüruf (L) Analizi TS E CEN/TR 196-4
Silisli Dolgu Malzemesi (P) Analizi TS E CEN/TR 196-4
Klinker Analizi TS E CEN/TR 196-4
Na2O Analizi TS E CEN/TR 196-4
K2O Analizi TS E CEN/TR 196-4
Çimentoda Alkali Muhtevası (Na2O+K2O) Analizi TS E CEN/TR 196-4
Priz Düzenleyici TS E CEN/TR 196-4
Basınç Dayanımı Tayini TS EN 196-1
Genleşme Tayini TS EN 196-3
Priz Başlangıç Süresinin Tayini TS EN 196-3
Priz Bitiş Süresinin Tayini TS EN 196-3
Özgül Ağırlık Tayini ASTM C 188
Özgül Yüzey Tayini TS EN 196-6
Elek Bakiyesi (90µm) TS EN 196-6
Suda Çözünebilir Cr 6 TS 196-10
Doğal Yapı Taşları Görünür Yoğunluk Tayini TS EN 1936
Açık Gözeneklilik Tayini TS EN 1936
Gerçek Yoğunluk Tayini (Piknometre) TS EN 1936
Toplam Gözeneklilik TS EN 1936
Tek Eksenli Basınç Dayanımı Tayini TS EN 1926
Atmosfer Basıncında Su Emme Tayini TS EN 13755
Zeminler Şişme Yüzdesi Deneyi TS 1900-2/T1
Şişme Basıncı Deneyi TS 1900-2/T1
İğne Deliği Deneyi TS 1900-2/T1
Dağılma Deneyi TS 1900-2/T1
Birim Hacim Kütlenin Belirlenmesi (Sıvıya Daldırma Yöntemi) TS EN ISO 17892-2
Birim Hacim Kütlenin Belirlenmesi (Doğrusal Ölçüm Yöntemi) TS EN ISO 17892-2
Tane büyüklüğü dağılımının belirlenmesi (Eleme Yöntemi) TS EN ISO 17892-4
Zeminde Kuru Birim Hacim Ağırlık ‑ Su İçeriği Bağıntısının 2,5 Kilogramlık Tokmakla Elde Edilmesi (Standart Enerji) TS 1900-1
Tane yoğunluğunun belirlenmesi (Sıvı piknometresi yöntemi) TS EN ISO 17892-3
Su İçeriğinin Belirlenmesi (Etüvde Kurutma Yöntemi) TS EN ISO 17892-1
Plastik Limitin Tayini ve Plastisite İndisinin Bulunması TS 1900-1
Likit Limitin Çarpmalı Cihaz ile Tayini (Tek Nokta Yöntemi İle Ölçüm) TS 1900-1
Likit Limitin Koni Düşürme İle Tayini (80 g/30° Koni Kullanılarak) TS 1900-1
Likit Limitin Çarpmalı Cihazla Tayini (Yarı Logaritmik Grafik Kullanılarak) TS 1900-1
Su Renk Tayini
Spektrometrik Metot
TS EN ISO 7887 B
Renk Tayini
Spektrometrik Metot
SM 2120-C
Alkalinite Tayini
Titrimetrik Metot
SM 2320 B
Sertlik Tayini
Hesaplama Metodu
SM 2340 B
Tuzluluk Tayini
Elektriksel İletkenlik Metodu
TS 8108
Sodyum Adsorpsiyon Oranı (SAR) Tayini
Hesaplama Metodu
TS 7739
Asidite Tayini
Titrimetrik Metot
SM 2310 B
Toplam Organik Karbon (TOK) Tayini
UV ışınları ile ışınlama metodu
TS 8195 EN 1484
Bulanıklık Tayini
Nefelometrik Metot
SM 2130B
​Değişebilir Na yüzdesi Tayini
Hesaplama Yöntemi
TS 7739
Toplam Kjeldahl Azotu Tayini
Makro Kjeldahl Metodu
SM 4500-Norg B
Kimyasal Oksijen ihtiyacı (KOİ) Tayini
Açık Reflaks-Titrimetrik Metod
SM 5220 B
Permanganat İndeksi Tayini
Titrimetrik Metod
TS 6288 EN ISO 8467
Sülfür Tayini
İyodometrik Metod
SM 4500-S2- F
Toplam Katı Madde Tayini
Gravimetrik Metod
SM 2540 B
Toplam Çözünmüş Madde Tayini
Gravimetrik Metod
SM 2540 C
Fosfat/ Fosfat Fosforu Tayini
Spektrometrik Metot
SM 4500 - P E
Toplam Fosfor Tayini
Ön İşlem : Digestion
Ölçüm: Spektrometrik Metot
SM 4500 - P B
SM 4500 - P E
İnorganik Fosfat, Polifosfat Tayini
Ön İşlem : Asit Hidroliz
Ölçüm: Askorbik Asit Metodu
SM 4500 - P B
SM 4500 - P E
Çözünmüş Oksijen Tayini
Lüminans Metodu
ASTM D888
Sülfat Tayini
Türbidimetrik Metot
SM 4500 SO₄⁻² E
TS 5095
Anyonik Yüzey Aktif Madde (MBAS) Tayini Spektrofotometrik Metot SM 5540 C
Klorür tayini
Potansiyometrik Metot
SM 4500-CI- D
Sodyum Tayini
Alev Fotometrik Metot
3500 Na B
Potasyum Tayini
Alev Fotometrik Metot
SM 3500 K B
Alkalinite Tayini
Titrimetrik Metot
TS 3790 EN ISO 9963-1
pH Tayini
Elektrometrik Metot
TS EN ISO 10523
İletkenlik Tayini
Elektrot Metot
TS 9748 EN 27888
Escherichia coli Sayımı ve Koliform Bakterilerin Sayımı
En Muhtemel Sayı Tekniği
TS EN ISO 9308-2
Fekal Enterokokların Sayımı
En Muhtemel Sayı Tekniği
SM 9230-D
Askıdaki Katı Madde (AKM) Tayini
Gravimetrik Metot
TS EN 872
Florür, Klorür, Nitrat/Nitrat Azotu, Nitrit/Nitrit Azotu, Fosfat/Fosfat Fosforu, Sülfat Tayini
İyon Kromotografi Metodu
TS EN ISO 10304‑1
Sodyum, Potasyum, Kalsiyum, Magnezyum, Amonyum/Amonyum Azotu Tayini
İyon Kromotografi Metodu
TS EN ISO 14911

Build:1.8.2.0 Upd:05.02.2020 Türk Akreditasyon Kurumu | Mustafa Kemal Mahallesi 2125. Sokak No:1 06530 Çankaya/ANKARA Tel: (0312) 410 82 00 Faks: (0312) 410 83 00 | İletişim/Teknik Destek