DSİ 15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Kalite Kontrol Ve Laboratuvar Şube Müdürlüğü
Adres Hamidiye Cad.
Telefon 0 414 313 29 10
Standart TS EN ISO/IEC 17025:2017 Dosya No AB-0010-T
Akreditasyon Tarihi 30.11.2004
Deneyi Yapılan Malzemeler / Ürünler Deney Adı Deney Metodu (Ulusal, uluslararası standardlar, İşletme içi metodlar)
Sertleşmiş Beton Deney Numunelerinin Basınç Dayanımının Tayini TS EN 12390-3
Taze Beton Çökme (Slump) Deneyi TS EN 12350-2
Hava İçeriğinin Tayini-Basınç Yöntemleri TS EN 12350-7
Yoğunluk Tayini TS EN 12350-6
Agregalar İri Agregada Yoğunluk, Bağıl Yoğunluğun (Özgül Ağırlık) ve Su Emme Oranı Tayini ASTM C 127
İnce Agregada Yoğunluk, Bağıl Yoğunluğun (Özgül Ağırlık) ve Su Emme Oranı Tayini ASTM C 128
İnce ve İri Agregalarda Elek Analizi Deney Yöntemi ASTM C136 / C136M
Agregaların Yığın Yoğunluğunun (Birim Hacim Ağırlık) ve Boşluk Oranı Tayini ASTM C 29
İnce Malzemenin Değerlendirilmesi - Metilen Mavisi Deneyi TS EN 933-9
Mineral Agregada 75µm (No 200) Elekten Geçen İnce Maddenin Yıkama Yöntemi ile Tayini ASTM C 117
Beton Agregalarında Los Angeles Cihazı ile Aşınmaya Dayanıklılık ve Aşınma Oranı Tayini ASTM C131 / C131M
Agregalardaki Kil Topakları ve Eriyebilir Parçacıklar Oranı ASTM C 142
Agregada Toplam Rutubet Tayini (Kurutma Yoluyla) ASTM C 566
Plastikler, Termoplastik Boru ve Ekleme Parçaları, Plastik Boru Sistemleri Boyutların Tayini TS EN ISO 3126
Çekme Özelliklerinin Tayini
(Max = 30 kN)
TS EN ISO 6259-1
TS EN ISO 6259-3
Kütlesel Erime Akış Hızı (MFR) Tayini TS EN ISO 1133-1 (Metot A)
Yoğunluk Tayini TS EN ISO 1183-1 (Metot A)
İç Basınca Direncin Tayini
(Max d=710 mm)
TS EN ISO 1167-1
TS EN ISO 1167-2
Pigment veya Karbon Siyahı Dağılımı Derecesinin Tayini TS ISO 18553
Kalsinasyon ve Piroliz ile Karbon Siyahı Tayini TS ISO 6964
Uçucu Madde Muhtevasının Tayini TS EN ISO 12099
Oksidasyon İndüksiyon Süresinin (OIT) Tayini TS EN ISO 11357-6
TS EN ISO 11357-1
Betonarme Donatı Çeliği Çekme Deneyi (Ortam Sıcaklığında En az 5 kN - En fazla 100 kN) TS EN ISO 15630-1
Betonarme ve Ön Gerilmeli Beton İçin; Çelik - Donatı Çubukları, Halatı ve Teli Çekme Deneyi TS EN ISO 15630-1
Bir Metre Uzunluk için Anma Kütlesinden Sapmanın Tayini TS EN ISO 15630-1
Zeminler Su İçeriğinin Belirlenmesi
(Etüvde Kurutma Yöntemi)
TS EN ISO 17892-1
Likit Limitin Koni Düşürme İle Tayini (80 g/30° Koni Kullanılarak) TS 1900-1
Likit Limitin Çarpmalı Cihazla Tayini (Yarı Logaritmik Grafik Kullanılarak) TS 1900-1
Likit Limitin Çarpmalı Cihaz İle Tayini (Tek Nokta Yöntemi İle Ölçüm) TS 1900-1
Plastik Limitin Tayini ve Plastisite İndisinin Bulunması TS 1900-1
Şişme Yüzdesi Deneyi TS 1900-2/T1
Şişme Basıncı Deneyi TS 1900-2/T1
Tane yoğunluğunun belirlenmesi (Sıvı piknometresi yöntemi) TS EN ISO 17892-3
Birim Hacim Kütlenin Belirlenmesi (Sıvıya Daldırma Yöntemi) TS EN ISO 17892-2
Birim Hacim Kütlenin Belirlenmesi (Doğrusal Ölçüm Yöntemi) TS EN ISO 17892-2
Tane büyüklüğü dağılımının belirlenmesi (Eleme Yöntemi) TS EN ISO 17892-4
İğne Deliği Deneyi TS 1900-2/T1
Zeminde Kuru Birim Hacim Ağırlık - Su İçeriği Bağıntısının 2,5 Kilogramlık Tokmakla Elde Edilmesi (Standart Enerji) TS 1900-1
Dağılma Deneyi TS 1900-2/T1
Su pH Tayini
Elektrometrik Metot
TS EN ISO 10523
İletkenlik Tayini
Elektrot Metodu
TS 9748 EN 27888
Askıda Katı Madde (AKM) Tayini
Gravimetrik Metot
TS EN 872
Florür, Klorür, Nitrat/Nitrat Azotu, Fosfat/Fosfat Fosforu ve Sülfat Tayini
İyon Kromotografi Metodu
TS EN ISO 10304-1
Sodyum, Potasyum, Kalsiyum, Magnezyum Tayini
İyon Kromotografi Metodu
TS EN ISO 14911

Build:1.8.2.0 Upd:12.01.2022 Türk Akreditasyon Kurumu | Mustafa Kemal Mahallesi 2125. Sokak No:1 06530 Çankaya/ANKARA Tel: (0312) 410 82 00 Faks: (0312) 410 83 00 | İletişim/Teknik Destek