TC SAĞLIK BAKANLIĞI, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Halk Sağlığı Referans Laboratuvarları Dairesi Başkanlığı, Ulusal Halk Sağlığı Referans Laboratuvarı
Adres Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Refik Saydam Kampüsü Adnan Saygun Cd.No:55 Sıhhıye. ANKARA
Telefon 0312 565 53 21
Standart TS EN ISO/IEC 17025:2017 Dosya No AB-0949-T
Akreditasyon Tarihi 30.12.2015
Deneyi Yapılan Malzemeler / Ürünler Deney Adı Deney Metodu (Ulusal, uluslararası standardlar, İşletme içi metodlar)
Gıda Salmonella spp. Aranması TS EN ISO 6579-1
Gıda Bacillus cereus Sayımı

Koloni Sayım Tekniği
TS EN ISO 7932
Gıda Koagülaz Pozitif Stafilokokların Sayımı - (Staphylococcus aureus ve diğer türler)

Koloni Sayım Tekniği
TS 6582-1 EN ISO 6888-1
Gıda Escherichia coli Sayımı

Koloni Sayım Tekniği
TS ISO 16649-2
Su Fekal Enterokokların Sayımı

Membran Filtrasyon Tekniği
TS EN ISO 7899-2
Su Koloni Sayımı (22°C) TS EN ISO 6222
Su Koloni Sayımı (37°C) TS EN ISO 6222
Su Clostridium perfringens Sayımı (Sporlular Dahil)

Membran Filtrasyon Tekniği
98/83/EC Direktifi
Su Escherichia coli Sayımı

Membran Filtrasyon Tekniği
TS EN ISO 9308-1
Su Koliform Bakteri Sayımı

Membran Filtrasyon Tekniği
TS EN ISO 9308-1
Su Pseudomonas aeruginosa Sayımı

Membran Filtrasyon Tekniği
TS EN ISO 16266
Su Salmonella spp. Aranması TS EN ISO 19250
Su Sülfit İndirgeyen Anaerob Bakteri (Clostridia) Sporlarının Aranması ve Sayımı

Membran Filtrasyon Tekniği
TS 8020 EN 26461-2
Su Escherichia coli Sayımı

EMS Tekniği
TS EN ISO 9308-2
Su Koliform Bakteri Sayımı

EMS Tekniği
TS EN ISO 9308-2
Su Patojen Stafilokokların Tespiti ve Sayımı

Membran Filtrasyon Tekniği
NFT90-412
Su pH Tayini

Elektrometrik Metot
TS EN ISO 10523
Su İletkenlik Tayini

Elektrometrik Metot
TS 9748 EN 27888
Su Bromür, Florür, Klorür, Nitrit, Nitrat, Sülfat Tayini

IC Metodu
TS EN ISO 10304-1
Su Bromat Tayini

IC Metodu
TS EN ISO 15061
Su Alüminyum (Al), Antimon (Sb), Arsenik (As), Baryum (Ba), Kadmiyum (Cd), Kalsiyum (Ca), Krom (Cr), Bakır (Cu), Demir
(Fe), Kurşun (Pb), Magnezyum (Mg), Mangan (Mn), Nikel (Ni), Potasyum (K), Selenyum (Se), Sodyum (Na), Çinko (Zn), Civa(Hg) Tayini

Ön İşlem: Filtrasyon

Ön İşlem: Asidik Özütleme

Ölçüm: ICP-MS Metodu
EPA 6020B
Su PAH (Poliaromatik Hidrokarbonlar) Tayini
Benzo(a)pyrene, Benzo(b)fluoranthene, Benzo(g, h, I)perylene, Benzo(k)fluoranthene, Fluoranthene, İndeno (1,2,3-cd) pyrene

Ön İşlem: Sıvı Sıvı Solvent Ekstraksiyonu

Ölçüm: HPLC Metodu
EPA 550
Su Toplam Organik Karbon (TOK) / Çözünmüş Organik Karbon (ÇOK) Tayini

Yükseltgenme Metodu
TS 8195 EN 1484
Su (Kaplıca Suyu) pH Tayini

Elektrometrik Metot
TS EN ISO 10523
Su (Kaplıca Suyu) İletkenlik Tayini

Elektrometrik Metot
TS 9748 EN 27888
Su (Kaplıca Suyu) Bromür, Florür, Klorür, Nitrit, Nitrat, Sülfat Tayini

IC Metodu
TS EN ISO 10304-1
Su (Kaplıca Suyu) PAH (Poliaromatik Hidrokarbonlar) Tayini
Benzo(a)pyrene, Benzo(b)fluoranthene, Benzo(g, h, I)perylene, Benzo(k)fluoranthene, Fluoranthene, İndeno (1,2,3-cd) pyrene

Ön İşlem: Sıvı Sıvı Solvent Ekstraksiyonu

Ölçüm: HPLC Metodu
EPA 550
Su (Kaplıca Suyu) Cıva (Hg) Tayini

Ön İşlem: Filtrasyon

Ön İşlem: Asidik Özütleme

Ölçüm: ICP-MS Metodu
EPA 6020B
Havuz Suyu Fekal Enterokokların Sayımı

Membran Filtrasyon Tekniği
TS EN ISO 7899-2
Havuz Suyu Toplam Koloni Sayısı (22°C) TS EN ISO 6222
Havuz Suyu Toplam Koloni Sayısı (37°C) TS EN ISO 6222
Havuz Suyu Clostridium perfringens Sayımı (Sporlular Dahil)

Membran Filtrasyon Tekniği
98/83/EC Direktifi
Havuz Suyu Koliform Bakteri Sayımı

Membran Filtrasyon Tekniği
TS EN ISO 9308-1
Havuz Suyu Escherichia coli Sayımı

Membran Filtrasyon Tekniği
TS EN ISO 9308-1
Havuz Suyu Salmonella spp. Aranması TS EN ISO 19250
Havuz Suyu Pseudomonas aeruginosa Sayımı

Membran Filtrasyon Tekniği
TS EN ISO 16266
Havuz Suyu Sülfit İndirgeyen Anaerob Bakteri (Clostridia) Sporlarının Aranması ve Sayımı

Membran Filtrasyon Tekniği
TS 8020 EN 26461-2
Havuz Suyu Koliform Bakteri Sayımı

EMS Tekniği
TS EN ISO 9308-2
Havuz Suyu Escherichia coli Sayımı

EMS Tekniği
TS EN ISO 9308-2
Havuz suyu Patojen Stafilokokların Tespiti ve Sayımı

Membran Filtrasyon Tekniği
NFT90-412
Havuz Suyu pH Tayini

Elektrometrik Metot
TS EN ISO 10523
Havuz Suyu İletkenlik Tayini

Elektrometrik Metot
TS 9748 EN 27888
Havuz Suyu Nitrit, Nitrat Tayini

IC Metodu
TS EN ISO 10304-1
Kimyasal Dezenfektanlar ve Antiseptikler - Tıp Alanı Bakterisidal Aktivitenin Değerlendirilmesi -Kantitatif Süspansiyon Testi- EN 13727
Kimyasal Dezenfektanlar ve Antiseptikler - Umumi ve Kişisel Alan Bakterisidal Aktivitenin Değerlendirilmesi - Kantitatif Süspansiyon Testi EN 1276
Kimyasal Dezenfektanlar ve Antiseptikler - Umumi ve Kişisel Alan Fungisidal Aktivitenin Değerlendirilmesi -Kantitatif Süspansiyon Testi TS EN 1650
Esnek Kapsam
Deneyi Yapılan Malzemeler / Ürünler Deney Adı Deney Metodu (Ulusal, uluslararası standardlar, İşletme içi metodlar)
1, 2, 3 Organik Numuneler Kimyasal Silahlar Sözleşmesi (CWC) eklerindeki listelerde yer alan;

O-Alkil alkilfosfonofloridatlar (CWC 1.A.01),
O-Alkil S-2-dialkilaminoetil alkilfosfonotiolatlar(CWC 1.A.03),
Sülfür hardallar(CWC 1.A.04),
Azot hardallar(CWC 1.A.06),
Klorosarin (CWC 1.B.11),
Klorosoman (CWC 1.B.12),
Amiton ve alkillenmiş/protanlanmış tuzları (CWC 2.A.01),
3-Kuinuklidinil benzilat (BZ) (CWC 2.A.03),
N,N-Dialkil aminoetil-2-klorür(CWC 2.B.10),
Pinakolil alkol (CWC 2.B.14),
Trimetil fosfit (CWC 3.B.08),
Trietil fosfit (CWC 3.B.09),
Dimetil fosfit (CWC 3.B.10),
Dietil fosfit analizi (CWC 3.B.11)


Ön İşlem: Sıvı-sıvı ekstraksiyon
Ölçüm: GC-MS/dFPD
İşletme içi metot SCP-KSA01 (Rev.00)
İşletme içi metot SCP-KSA02
(Rev.00)

(Recommended Operating Procedures for CWC-Related Analysis (2017)’den modifiye)
1, 2, 3 Organik Numuneler Kimyasal Silahlar Sözleşmesi (CWC) eklerindeki listelerde yer alan;

Fosfor atomuna bağlı bir metil, etil ya da propil/izopropil grubu içeren (Liste-1’de yer alan kimyasal maddeler hariç) kimyasal maddeler (CWC 2.B.04),
Kuinuklidin-3-ol (CWC 2.B.09),
N,N-Dialkil aminoetan-2-ol’ler ve protonlanmış tuzlar (CWC 2.B.11),
N,N-Dialkil aminoetan-2-tiyol’ler ve protonlanmış tuzlar (CWC 2.B.12),
Tiyodiglikol (CWC 2.B.13),
Etildietanolamin (CWC 3.B.15),
Metildietanolamin (CWC 3.B.16),
Trietanolamin (CWC 3.B.17) analizi

Ön İşlem: Sıvı-sıvı ekstraksiyon
Ön İşlem: Türevlendirme
Ölçüm: GC-MS/dFPD
İşletme içi metot SCP-KSA01 (Rev.00)
İşletme içi metot SCP-KSA02
(Rev.00)

(Recommended Operating Procedures for CWC-Related Analysis (2017)’den modifiye)
1, 2, 3 Su ve Sulu Çözeltiler Kimyasal Silahlar Sözleşmesi (CWC) eklerindeki listelerde yer alan;

Fosfor atomuna bağlı bir metil, etil ya da propil/izopropil grubu içeren (Liste-1’de yer alan kimyasal maddeler hariç) kimyasal maddeler (CWC 2.B.04),
Tiyodiglikol analizi (CWC 2.B.13)

Ön İşlem: Sıvı-sıvı ekstraksiyon
Ön İşlem: Türevlendirme
Ölçüm: GC-MS/dFPD
İşletme içi metot SCP-KSA01 (Rev.00)
İşletme içi metot SCP-KSA02
(Rev.00)

(Recommended Operating Procedures for CWC-Related Analysis (2017)’den modifiye)
1, 2, 3 Toprak Numuneleri Kimyasal Silahlar Sözleşmesi (CWC) eklerindeki listelerde yer alan;

O-Alkil alkil-fosfonofloridatlar (CWC 1.A.01),
Sülfür hardalları (CWC 1.A.04),
Klorosarin (CWC 1.B.11),
Klorosoman analizi (CWC 1.B.12)

Ön İşlem: Katı-sıvı ekstraksiyon
Ölçüm: GC-MS/dFPD
İşletme içi metot SCP-KSA01 (Rev.00)
İşletme içi metot SCP-KSA02
(Rev.00)

(Recommended Operating Procedures for CWC-Related Analysis (2017)’den modifiye)
1, 2, 3 Toprak Numuneleri Kimyasal Silahlar Sözleşmesi (CWC) eklerindeki listelerde yer alan;

Fosfor atomuna bağlı bir metil, etil ya da propil/izopropil grubu içeren (Liste-1’de yer alan kimyasal maddeler hariç) kimyasal maddeler (CWC 2.B.04),
Tiyodiglikol analizi (CWC 2.B.13)

Ön İşlem: Katı-sıvı ekstraksiyon
Ön İşlem: Türevlendirme
Ölçüm: GC-MS/dFPD
İşletme içi metot SCP-KSA01 (Rev.00)
İşletme içi metot SCP-KSA02
(Rev.00)

(Recommended Operating Procedures for CWC-Related Analysis (2017)’den modifiye)

Build:1.8.2.0 Upd:05.01.2024 Türk Akreditasyon Kurumu | Mustafa Kemal Mahallesi 2125. Sokak No:1 06530 Çankaya/ANKARA Tel: (0312) 410 82 00 Faks: (0312) 410 83 00 | İletişim/Teknik Destek